Algemene voorwaarden

Algemene en Privacy Voorwaarden SpotCV


Artikel 1.
Definities Algemene voorwaarden.Werkzoekende:
de natuurlijke persoon of koper die een afspraken inpland en die potentieel kandidaat is voor de arbeidsmarkt en gebruik maakt van SpotCV door plaatsing van zijn/haar video-presentatie en Curriculum Vitae op de website van SpotCV of deze zelf distribueert naar Werkgevers / opdrachtgevers of anderszins plaatst op het internet. Werkzoekende wordt in deze algemene voorwaarden tevens als Koper aangeduidt.

Werkgever:
de (rechts)persoon c.q. de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de (rechts)persoon die de diensten van SpotCV wenst te gebruiken voor het zoeken of opnemen van potentiële kandidaten / werkzoekenden in de breedste zin van het woord.

Website:
de website van SpotCV, te bereiken via de domeinnaam www.spotcv.nl.

SpotCV:
Spot-CV BV KvKnr: 60504765, is eigenaar en exploitant van de handelsnaam SpotCV, Websites www.spotcv.nl en www.spot-cv.nl; hierna te noemen SpotCV.

Overeenkomst Werkgever:
de overeenkomst tussen SpotCV en een Werkgever inzake de aangeboden pakketten en of diensten van SpotCV waaronder het zoeken naar potentiële kandidaten in de database, het bezichtigen van video pitches van geselecteerde kandidaten en het plaatsen van vacatures;

Overeenkomst Werkzoekende:
de overeenkomst tussen SpotCV en een Werkzoekende, inzake zijn/haar geplaatste video- presentatie en Curriculum Vitae in de database van SpotCV;

Persoonsgegevens:
door de Werkzoekende te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, naam, adres, woonplaats gegevens en e-mailadres;

Overmacht:
elke, van de wil van SpotCV, onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door SpotCV jegens derden geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van SpotCV kan worden verlangd.


Artikel 2.
Toepasselijkheid.


2.1
Deze algemene voorwaarden van SpotCV zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van SpotCV


2.2
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.


Artikel 3.
Doelstelling SpotCV


3.1
SpotCV bemiddelingsdiensten en biedt Werkgevers en Werkzoekenden een platform om elkaar te ontmoeten met als doel om te bemiddelen naar werk. Werkzoekenden kunnen zich aan potentiële Werkgevers presenteren met hun videopresentatie. Werkgevers kunnen zelf selecties maken op de Website(s) en op die wijze kennis maken met Werkzoekenden die voldoen aan de door de Werkgever gestelde functionele criteria.


3.2
SpotCV zorgt voor de technische middelen voor Werkgevers en Werkzoekenden, zoals genoemd in lid 1 en is geen partij bij een eventuele arbeidsovereenkomst tussen Werkgever en Werkzoekende, mits overeengekomen.

3.3
SpotCV is gerechtigd om de exploitatie van SpotCV. geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.


Artikel 4.
Overeenkomst Werkgever.


4.1
Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van SpotCV tekent Werkgever de algemene- en privacy voorwaarden. Werkgever draagt zorg voor een de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder naam/adres en woonplaatsgegevens. Door ondertekening van deze algemene- en privacy voorwaarden gaat Werkgever akkoord met deze voorwaarden. Aangeboden diensten en/of pakketten zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het zoeken naar potentiële kandidaten in de database van SpotCV en het bezichtigen van videopresentaties van geselecteerde kandidaten.


Artikel 5.
Overeenkomst Werkzoekende.


5.1
Een werkzoekende kan zich met persoonsgegevens inschrijven op de Website. Daarbij draagt Werkzoekende zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn/haar curriculum Vitae.

5.2
De Overeenkomst Werkzoekende is gesloten indien de registratie van de Werkzoekende, op SpotCV is geplaatst. Werkzoekende geeft een akkoord verklaring waarin de wederzijdse rechten en plichten verwijzen naar en bindend zijn aan deze Algemene Voorwaarden.


5.3
SpotCV behoudt zich het recht voor om Werkzoekenden te verwijderen van SpotCV in geval de Werkzoekende zich niet houdt aan de overeengekomen bepalingen en Algemene Voorwaarden en daarmee schade kan berokkenen aan derden.


Artikel 6.
Intellectueel eigendom.


6.1
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot SpotCV, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij SpotCV. Deze eigendomsrechten zijn vastgelegd onder IP dossier 5509fff7dd067

6.2
SpotCV is niet aansprakelijk voor de inhoudelijke presentatie van Werkzoekenden, curriculum Vitae, noch voor de schending van rechten van derden door openbaarmaking van voornoemde gegevens op SpotCV.


6.3
Het is derden verboden om SpotCV de gehele of gedeeltelijke inhoud te verveelvoudigen, openbaar te maken, dan wel ter beschikking te stellen aan derden, behoudens het bekijken van SpotCV voor eigen gebruik. Op al het vertoonde filmmateriaal berust copyright op naam SpotCV. Het is derden tevens verboden om de Website SpotCV te verminken, vervormen dan wel op andere wijze onrechtmatige handelingen te verrichten op of met deze Website.


Artikel 7.
Gebruik Persoonsgegevens.


7.1
Het gebruik van (persoon)gegevens die via SpotCV openbaar zijn geworden waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan in het kader van het doel van SpotCV, namelijk het bemiddelen naar werk.

7.2
Het is onder geen beding toegestaan om een substantieel gedeelte van de inhoud van de persoonsgegevens uit de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en)herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.


7.3
Indien (gedeeltelijk) in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtreder, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.000,- (zegge: tweeduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een onderdeel van de persoonsgegevens geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk I, artikel 10. Uitsluiting.


Artikel 8.
Aansprakelijkheid.


8.1.
SpotCV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van SpotCV.

8.2
Bij inschrijving in de database van SpotCV kan een Werkzoekende de mate van vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens zelf kiezen, er zijn geen verplichtingen. SpotCV is niet aansprakelijk voor de keuze van Werkzoekende of de gevolgen die hieruit voortvloeien.

8.3
De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SpotCV met betrekking tot SpotCV. In die gevallen is de aansprakelijkheid van SpotCV gemaximeerd tot een bedrag van € 1.000, – (zegge: éénduizend euro).


8.4
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen), blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. In het bijzonder zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen geleden door de werkgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.


Artikel 9.aansprakelijkheid
Vrijwaring.


Werkgever en/of Werkzoekende vrijwaart SpotCV voor alle aanspraken van derden in verband met de informatie, plaatsing, inhoud en gegevens die door Werkgever en/of Werkzoekende op SpotCV. worden geplaatst c.q. verstrekt. SpotCV is niet verantwoordelijk voor eventuele rechten die rusten op het beeld- of geluidsmateriaal.


Artikel 10.
Uitsluiting.


SpotCV behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van SpotCV, waaronder maar niet beperkt tot degene die op enige wijze in strijd handelt met de wet, openbare orde, goede zeden en deze algemene voorwaarden.


Artikel 11.
Vrijwaring.


11.1
SpotCV bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden zoals YouTube. SpotCV heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, of de levering van producten of diensten van derden. Bij gebruik van deze websites zijn de algemene voorwaarden van deze websites van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


11.2
Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners dan zijn de privacy regels van deze dienstverleners van toepassing. SpotCV is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.


Artikel 12.
Beveiliging.


12.1
SpotCV spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

12.2
In het geval communicatie geschiedt tussen SpotCV en Werkgever en Werkzoekende met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. SpotCV is jegens Werkgever en Werkzoekende niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.


12.3
Werkgever en Werkzoekende dienen het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.


Artikel 13.
Overmacht.


13.1
SpotCV is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.


Artikel 14.
Relatiebeding.


14.1
Behoudens schriftelijke toestemming daartoe van SpotCV, zal het Werkgever verboden zijn om, gedurende de looptijd van deze overeenkomst alsmede tot één (1) jaar na afloop werknemer / medewerker van SpotCV in dienst te nemen en de hieraan gelieerde bedrijven, die, voor de beëindiging van de overeenkomst, deel uitmaakten of deel hebben uitgemaakt van de klantenkring van SpotCV, direct of indirect werkzaam te zijn, betrokken te zijn, onderzoek te verrichten of een financieel belang te hebben bij, dan wel advies of diensten te verlenen, het een en ander in de meest brede zin des woords.


14.2
Indien Werkgever het bepaalde in lid 1 van dit artikel overtreedt, zal hij jegens SpotCV een vergoeding ter grootte van €25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro).verschuldigd zijn.

14.3
Het bepaalde in dit artikel is evenzeer van toepassing op de namens SpotCV ingezette Deskundige. Werkgever is verantwoordelijk voor het overbrengen en het naleven van de in dit artikel betrokken rechten en verplichtingen naar de ingezette Deskundige.


Artikel 15.
Betaling/incasso.


15.1
Betaling door Werknemer aan SpotCV in het kader van SpotCV diensten en/of producten dienen vooraf of uiterlijk plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.

15.2
Indien SpotCV genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door Werknemer aan SpotCV worden vergoed.


15.3
Tenzij anders overeengekomen, zullen door de Werknemer aan SpotCV gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.

15.4
SpotCV behoudt zich het recht voor de prijzen van de dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien.


Artikel 16.
Herroepingsrecht: annulering, no show en verzetten van een afspraak.


16.1
Opzegging door de SpotCV. SpotCV heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

16.2
Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van SpotCV aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

16.3
Er geldt een bedenktijd van 14 dagen conform Thuiswinkel waarborg garantie; de bedenktijd van 14 dagen gaat in op het moment van reserveren. Tot die tijd kun je kosteloos je afspraak annuleren, daarna niet meer.
Kortom zowel uw betaaltermijn als uw bedenktijd gaan in op het moment van reserveren, de duur van deze termijn is 14 dagen. Tot die tijd kunt u zonder opgaaf van redenen annuleren door middel van een email te sturen naar booking@spotcv.nl of anderszins.


16.4
No show policy: indien Werkzoekende / koper niet conform video afspraak aanwezig is dan wel niet op tijd aanwezig is op de door hem/haar gekozen studio locatie en/of tijdstip, dan geldt een no show fee van 100% van het factuurbedrag of betaling.

16.5
Verplaatsing: Afspraken kunnen te allen tijde kosteloos worden verplaatst naar een andere locatie en/of tijdstip mits dit uiterlijk 48 uur van te voren gebeurt en plaats vind in hetzelfde kalenderjaar. Na deze 48 uur heeft SpotCV het recht om indien van toepassing extra kosten in rekening te brengen.
SpotCV zal zich wel inzetten om te komen tot een pragmatische oplossing.


Artikel 17.
Gebruik wachtwoord Werkgever


17.1
SpotCV zal ernaar streven om binnen een werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst de Werkgever een wachtwoord – hyperlink te verschaffen.

17.2
Werkgever is slechts gerechtigd de door SpotCV toegekende wachtwoord te verstrekken aan haar eigen werknemers, die het Wachtwoord nodig hebben ter vervulling van de werving – en selectieactiviteiten van Werkgever.

17.3
Wanneer een of meerdere werknemers, aan wie het wachtwoord door de Werkgever is verstrekt niet langer voor Werkgever werkzaam zijn, zal de Werkgever er zelf direct voor zorgen om het wachtwoord aan te passen middels de website van SpotCV.


17.4
Voorts staat de Werkgever er voor in dat deze werknemers het Wachtwoord slechts ten behoeve van de werving- en selectieactiviteiten van Werkgever zullen gebruiken.

17.5
SpotCV heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder mede begrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van het Wachtwoord aan de Werkgever in rekening te brengen.


Artikel 18.
Algemeen.


18.1
SpotCV respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers.


18.2
SpotCV spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in dit Privacybeleid ( Quitclaim) zijn omschreven.


Artikel 19.
Doeleinden.


19.1
Het doel van het plaatsen van uw persoonlijke gegevens, uw CV en videopresentatie, op de Website van SpotCV is om Werkgevers in staat te stellen contact met u op te nemen met als doel bemiddeling naar werk of freelance werkzaamheden.


19.2
Met het plaatsen van uw gegevens op www.spotcv.nl biedt u Werkgevers de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens te selecteren en te bekijken en contact met u op te nemen. SpotCV zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.


Artikel 20.
Gebruik van Persoonsgegevens.


20.1
SpotCV legt de Persoonsgegevens, die door gebruikers worden ingevuld voor het gebruikmaken van SpotCV. in haar database vast. Ook de videopresentaties van de Werkzoekenden worden in een database opgeslagen.

20.2
SpotCV legt de videopresentaties van de Werkzoekenden vast op haar eigen YouTube kanaal. Dit kanaal is gemarkeerd als private evenals de videopresentaties van Werkzoekende. Op schriftelijk verzoek van Werkzoekende kunnen de videopresentaties van betreffende Werkzoekende als openbaar worden gekenmerkt.

20.3
SpotCV bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden zoals YouTube. SpotCV heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, of de levering van producten of diensten van derden. Bij gebruik van deze websites zijn de algemene voorwaarden van deze websites van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


20.4
Door gebruikmaking van SpotCV is Werkgever en/of Werkzoekende akkoord dat Persoonsgegevens verwerkt worden voor activiteiten op het gebied van analyse en site verbetering en incidentele toezending van relevante (product)informatie van SpotCV, in samenwerking met haar partners of afnemers. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt behoudens wanneer hiervoor een technische noodzaak is en behoudens het onder artikel

20.5
SpotCV kan zogenoemde cookies of andere technische maatregelen gebruiken om ervaring met SpotCV te personaliseren waarbij ook het wachtwoord van de gebruiker kan worden opgeslagen.


Artikel 21.
Diversen.


21.1
Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.


21.2
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door SpotCV worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op SpotCV. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.


Artikel 22.
Auteursrecht.


22.1
Auteursrecht, Concepten, ideeën en voorstellen die voor een Werkgever en/of Werkzoekende worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van SpotCV. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt SpotCV de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle SpotCV producties rust het auteursrecht. Een SpotCV mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, SpotCV. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met SpotCV.
Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

© 2017 SpotCV, Amsterdam